Het komt voor dat een leerling even of voor langere tijd niet op de school terecht kan. Dit kan door:

  1. Weigering; de leerling wordt niet toegelaten.
  2. Time-out; de leerling wordt naar huis gestuurd om bijvoorbeeld na wangedrag de rust te herstellen.
  3. Schorsing of verwijdering; de leerling is tijdelijk of definitief niet meer welkom op school.

Weigering

Kleurryk kan het verzoek tot toelating van een leerling weigeren. Dit kan ook als er door het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. De reden hiervan is dat er geen plaats is of als duidelijk is dat de school niet kan zorgen voor een goede ondersteuning van deze leerling. Soms omdat er een ernstige verstoring van rust en orde dreigt.

De informatie over wat de leerling nodig heeft, is afkomstig van ouders/verzorgers of van andere instanties. Wat de school kan bieden, staat in het schoolondersteuningsprofiel. De school moet bij weigering duidelijk aangeven waarom de leerling niet wordt toegelaten. Kleurryk helpt bij weigering wel bij het vinden van een andere passende plek voor de leerling. Ouders/verzorgers kunnen bezwaar maken tegen de weigering bij de Geschillencommissie.

Time-out

Bij een ernstig voorval waarbij een leerling de gedragsregels van de school overtreedt, kan de school de leerling naar huis sturen. Dit noemen we een time-out. Een time-out is geen juridisch vastgelegde strafmaatregel, maar wordt gebruikt om de rust op school te herstellen of om onveilige situaties te voorkomen. Een time-out duurt maximaal één dag en gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers van de leerling. De school bepaalt wanneer een time-out wordt gegeven.

Schorsing

De school kan een leerling tijdelijk van school sturen; schorsen. Kleurryk kiest hiervoor als een leerling zich steeds opnieuw misdraagt, terwijl duidelijk is gewaarschuwd. Ook bij diefstal, ernstig geweld of ongewenste intimiteiten wordt de leerling geschorst. In dat geval is schorsing een officiële strafmaatregel. De schorsing kan één tot vijf dagen duren. Deze tijd wordt gebruikt om met de ouders en eventueel de leerling te bespreken hoe het verder moet. Soms is de schorsing het begin van een verwijderingsprocedure. Een schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders meegedeeld. Een schorsing van meer dan één dag wordt ook bij het bestuur van SO Fryslân, de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar gemeld. Tegen de schorsing is bezwaar mogelijk.

Verwijdering

Als er meermalen sprake is van ernstig wangedrag door de leerling of de ouders/verzorgers, kan de leerling definitief verwijderd worden van school. In zo’n geval heeft het gedrag van de leerling ingrijpende gevolgen voor de veiligheid of het onderwijs op school. Verwijdering is een uiterste strafmaatregel, die aan strikte voorwaarden is gebonden. Verwijdering is ook mogelijk als de school niet (langer) kan bieden wat de leerling nodig heeft en de ouders/verzorgers het advies om naar een andere school te gaan, niet willen opvolgen. Dan is verwijdering geen straf, maar een maatregel om onderwijskundige of organisatorische redenen.

In alle gevallen is verwijdering alleen mogelijk als er voor de leerling een plek op een andere school of instelling is gevonden. Het besluit tot verwijdering wordt door het bestuur van SO Fryslân genomen volgens een vaste procedure, waarbij de Inspectie van het Onderwijs meerdere keren wordt betrokken. In een schriftelijk besluit wordt de verwijdering en de redenen hiervoor aan de ouders/verzorgers gemeld, samen met de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt.