Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân (SO Fryslân) is het overkoepelde bestuur van zeven scholen voor speciaal onderwijs in Friesland. Kleurryk is hier één van. Het College van Bestuur van SO Fryslân geeft leiding aan de directeuren van de zeven scholen.

Het streven is dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd. Daarom kent SO Fryslân een systeem voor mandatering van bevoegdheden van het College van Bestuur naar de directeuren van de scholen. Wat bedrijfseconomisch, onderwijskundig en personeelsmatig van belang is, wordt centraal (bovenschools) behandeld.

Het College van Bestuur werkt op het bestuursbureau met een bovenschoolse staf. Deze bestaat uit een adviseur Personeel, adviseur Financiën en een ambtelijk secretaris. De adviseur Personeel adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van personeelsmanagement en voert dit ook uit. De adviseur Financiën adviseert op het gebied van de financiën. De ambtelijk secretaris ondersteunt het College van Bestuur.

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden:
De heer Geert Diever (voorzitter)
Mevrouw Mirjam Pruiksma
De voorzitter van het College van Bestuur is de contactpersoon voor de Raad van Toezicht.

Scholen SO Fryslân

De volgende scholen voor speciaal onderwijs vallen onder SO Fryslân (linkjes toevoegen):

Organogram

Raad van Toezicht/College van Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht van SO Fryslân bestaat uit de volgende leden:

De heer C. Joosen (voorzitter)
Mevrouw A.J. Dikken
Mevrouw M.J. Stam
De heer H. Drenth
De heer J. Schagen

Bestuursbureau SO Fryslân

Het bestuursbureau bestaat – naast de leden van het College van Bestuur – uit een:

Adviseur Personeel: Ria Gerritsma, Loes Slomp en Nienke Wolda
Adviseur Financiën: Peter Faber
Ambtelijk secretaris: Erik Jansen

Contactinformatie:

Bestuursbureau SO Fryslân
Morra 2-3
9204 KH  Drachten
Telefoonnummer: 0512-584594