Bij Kleurryk volgen we de ontwikkelingen van de leerlingen aan de hand van de cyclus Leerlingenzorg. In deze cyclus staan alle besprekingen die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Verslagen van deze besprekingen komen in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Augustus Startbespreking (groep)

CVB

Augustus/

September

Maken nieuwe werkplannen/groepsplannen

 

Oktober/

November

1e Leerlingbespreking

CVB

Januari Analyseren werkplannen/groepsplannen.

Toetsen rekenen, technisch lezen en spelling

Evaluatie specialisten

CVB

Februari Maken werkplannen/groepsplannen
April/ mei 2e leerlingbespreking

CVB

Juni Evaluatie specialisten

Analyseren werkplannen/groepsplannen.

Toetsen rekenen, technisch lezen en spelling (CITO en methodegebonden)

Nieuwe groepenindeling

Juli Overdracht leerlingen

Kinderrapport

CVB

*CVB = Commissie van Begeleiding. Deze commissie is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leden van de CVB zijn: de directeur, een teamleider, een interne begeleider, een psycholoog, een maatschappelijk werker en de schoolarts.