Medezeggenschap is bij wet geregeld in de Wet op Medezeggenschap op scholen. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SO Fryslân.

MR

De MR van Kleurryk bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers. Zij komen regelmatig samen om te vergaderen over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze school. De raad geeft het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies, denkt mee en beslist mee. U kunt in contact komen met de MR via de mail: mr@kleurryk.nl.

Voorzitter MR: Marianne van der Meulen
Secretaris MR/lid GMR : Coba Wouda
Lid (G)MR (ouder): Wieke Heikamp,
Lid (G)MR (personeel): Henri de Haan

GMR

De leden die zitting hebben in de GMR zijn een afvaardiging van de medezeggenschapsraden van de scholen die horen bij de koepel van SO Fryslân. Zij zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, advies te geven en instemming te verlenen volgens het GMR reglement. De GMR heeft aandacht voor onderwerpen die voor alle scholen van SO Fryslân belangrijk zijn. U kunt contact opnemen met de GMR van SO Fryslân door een mail te sturen naar: gmr@so-fryslân.nl.