Foto 4 Staking, leerlingen vrij Foto 3 Staking, leerlingen vrij Foto 5 Staking, leerlingen vrij Foto 6 Staking, leerlingen vrij Foto 2 Staking, leerlingen vrij foto 1 Staking, leerlingen vrij